Játékszabályzat

Játékszabályzat a „Nálad a PICK labda!” elnevezésű nyereményjátékhoz

A PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. által a www.naladapicklabda.hu honlapon szervezett „Nálad a PICK labda!” elnevezésű játék (a továbbiakban: Játék) szabályait jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket az Adatkezelési tájékoztató foglalja össze, mely jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Kérjük, hogy a Játékban való részvételt megelőzően az Adatkezelési tájékoztató tartalmát szíveskedjenek áttanulmányozni. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a Játékban való részvétellel egyidejűleg a Pályázatot beküldők kifejezett hozzájárulásukat adják személyes adataik  Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez.

 

I. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A Játék szervezője:

PICK Szeged Zrt.

(a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolítója:

Be Social Kft.

(a továbbiakban: Lebonyolító).

 

II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár (a továbbiakban: Játékos), aki a Játék – jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt – időtartama alatt maradéktalanul teljesíti a jelen játékszabályzat IV. pontjában közzétett felhívás lépéseit.

A Játékosok a közösségi média oldalakhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra.

A promócióban részt vevő termékek:

 

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, EREDMÉNYHIRDETÉS

A Játék 2021. június 1. 10:00 órától – 2021. június 30. 23:59 óráig tart.

Sorolás időpontja: 2021. július 1. 14:00 óra

Eredményhirdetés időpontja: 2021. július 2.

A nyertesek nevét a Szervező a PICK Ízközösség Facebook-oldalon teszi közzé.

 

IV. A JÁTÉK MENETE

A Játékos videót készít arról, ahogy tetszőleges trükköt hajt végre a promóciós PICK termékek mellé csomagolt ajándék mini focilabdával, majd az erről készült videót a Játékszabályzat III. pontjában megadott határidőn belül, nyilvános, bárki által hozzáférhető tartalomként feltölti saját Instagram vagy TikTok csatornájára #naladaPICKlabda megnevezésű hashtag használatával, vagy elküldi az info@naladapicklabda.hu e-mail címre. (Továbbiakban: Pályázat)

 

V. A NYEREMÉNY, A NYERTES KIVÁLASZTÁSA, A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE

A Lebonyolító a sorsolás napján, a Lebonyolító székhelyén 35 db nyertest és 5 db pótnyertest sorsol ki, zártkörű sorsolás keretében.

A nyeremények:

A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött Pályázatok közül szubjektív szempontok alapján tetszőleges számút kiválasszon és azokat egy videós összeállításban a saját felületein közzétegye. A kiválasztott Pályázatok beküldőivel a szervező további egyeztetés céljából 2020.07.10-ig felveszi a kapcsolatot azon a csatornán, ahol a Pályázat közzétételre került.

A Nyertesek a Nyereményt másra át nem ruházhatják. A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja.

A nyertes Játékos kiválasztása:

A tárgyi nyeremények Nyertesei elektronikus sorsolás alapján kerülnek kiválasztásra, a videós összeállításhoz a Pályázatokat szubjektív szempontok alapján választja ki a Szervező.

A nyertesek értesítése, a nyeremény átadása:

A Szervező a nyertesek nevét 2021. július 2. napján a PICK Ízközösség Facebook-oldalon teszi közzé. Ezzel párhuzamosan, a sorsolást követő 48 órán belül felveszi a kapcsolatot a Nyertesekkel azon a csatornán keresztül (Instagram vagy TikTok), ahol a Nyertes a Pályázatot közzétette (továbbiakban: Értesítés), és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 10 munkanapon belül írásos formában visszaigazolni. Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

 

VI. A játékból történő kizárás esetei

A Szervező kizárhatja, így a sorsolásban sem vehetnek részt:

A Játékban nem vehetnek részt a PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. és társvállalatai, valamint a Be Social Kft. munkavállalói, a Ptk. 8:1. § rendelkezésében feltüntetett közeli hozzátartozói, valamint 18. életévüket be nem töltött személyek.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektőyekttisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.  A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata

A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertes Pályázatot, amely esetében az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

VII. Felelősség

A Játékosok a közösségi média oldalakhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook vagy TikTok profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook vagy TikTok profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók és Facebook/TikTok profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Játék időtartama, alatt a honlapon, a levelezőrendszereken, a közösségi média csatornákon, valamint a Játék lebonyolításához szükséges egyéb rendszereken keletkező technikai és egyéb problémákért a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

A Játékos a jelen Játékkal, a Játékszabályzattal illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan.

Jelen Játékszabályzat jelen Játék ideje alatt folyamatosan elérhető az alábbi linken: www.naladapicklabda.hu/jatekszabalyzat

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

A naladapicklada.hu oldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

A naladapicklada.hu oldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A weboldalon használt ún. sütik (cookie-k) beállítása

Kérjük a csúszka mozgatásával válaszd ki a weboldalon elfogadni kívánt sütiket.

Ezen sütik célja a honlapunk használata, valamint használatáról való információszerzés.

  • Munkamenet (session) sütik
  • Használatot elősegítő sütik
  • Csökkentett funkcionalitású Google Analytics

Kérjük a csúszka mozgatásával válaszd ki a weboldalon elfogadni kívánt sütiket. 

Ezen sütik célja a honlapunk használatáról való információszerzés, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése.

  • Google Analytics

Kérjük a csúszka mozgatásával válaszd ki a weboldalon elfogadni kívánt sütiket.

Ezen sütik célja a honlapunk használatáról való információszerzés, a weboldal használóinak megkülönböztetése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése, célzott hirdetések elhelyezése.

  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Google Remarketing
  • Facebook konverziós kód
  • Facebook remarketing pixel
A kiválasztott sütik használatát elfogadom Süti tájékoztató letöltése (.pdf)